Kvalitetsvirke levereras till USA

Sverige är en av världens ledande exportörer av sågade trävaror, massa och papper. På bilden syns ett parti kvalitetsvirke från de småländska skogarna som ska lastas i hamnen i Karlshamn för vidare leverans mot USA. Den amerikanska marknaden är en viktig och växande slutdestination för trävaror från ATA Timbers sågverk i södra Sverige.

“Produktionen i världen av sågade barrträvaror har ökat stadigt sedan 1960-talet. Den kraftiga dippen 2009-2010 berodde på den globala ekonomiska krisen, då inte minst bostadsbyggandet minskade kraftigt. USA:s byggsektor, som är världens största förbrukare av barrträvaror, drabbades särskilt hårt. ” Källa: Skogsindustrierna.

Läs mer om skogsindustrin i världen: https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/branschstatistik/skogsindustrin-i-varlden/

Läs mer

Uppdatering: Coronaviruset

Sedan Coronavirusets snabba spridning över världen, med stora konsekvenser för samhället, har ATA Timber vidtagit en rad olika åtgärder för att garantera våra medarbetares säkerhet och hälsa.

I nuläget har verksamheten och våra anställda inte påverkats i någon större omfattning. Alla våra anställda arbetar idag som vanligt, vi har inte märkt av någon spridning av viruset bland personalen och produktionen fortlöper enligt tidigare planer.

För att begränsa Coronavirusets spridning i samhället är det viktigt att var och en ansvarar för att vidta rimliga försiktighetsåtgärder. Några av de viktigaste åtgärderna är att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma vid symtom som snuva, hosta eller feber.

Vi är tillsvidare restriktiva med fysiska möten som inte är kritiska för att kunna utföra arbetet. Alla planerade besök och sammankomster av alla slag vid våra anläggningar och kontor är inte tillåtna, istället uppmanas våra anställda att använda mail eller telefon.

Deltagande i större möten, skogsdagar, utbildningar, konferenser och liknande har minimerats, även internationella affärsresor undviks. ATA Timber förlitar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar medarbetare, leverantörer och kunder att göra likadant. Mer information via länken.

 

Läs mer

Waggeryd Cell beviljas ökad produktionskapacitet

ATA Timbers massabruk Waggeryd Cell stärker sin ställning som en av världens mest effektiva massaproducenter. Hösten 2018 ansökte Waggeryd Cell om att höja kapaciteten till 225 000 års ton, vilket den 20 december 2019 beviljades av mark- och miljödomstolen i Växjö.

Ursprungligen byggdes Waggeryd Cell för en kapacitet på 60 000 års ton men efter ett omfattande investeringsprogram, som påbörjades tio år efter uppstarten, har produktionen stegvis höjts till dagens 225 000 ton. Mark- och miljödomstolen gav även Waggeryd Cell tillstånd att anlägga en ny utloppsledning för renat processavloppsvatten.

– Det har varit fantastiskt att följa Waggeryd Cells utveckling de senaste 30 åren. 2019 var ett starkt år för Waggeryd Cell med nya produktions- och leveransrekord. Genom det utökade produktions-tillståndet kan vi ytterligare optimera massabrukets förmåga att leverera en kvalitetsprodukt till våra kunder världen över, säger Tage Andersson, styrelseordförande på ATA Timber.

Det betydande investeringsprogrammet på Waggeryd Cell fortsätter. Förra året slutfördes en investering i nya ställverk, en ny peroxidtank, samt en ångåtervinning som kommer att minska utsläppen av fossila bränslen ytterligare. För att kunna producera 225 000 ton per år har ATA Timber 2019-2020 investerat totalt ca 90 miljoner kronor i en anslutning direkt till Vattenfalls högspänningslinje. Den nya transformatorstationen vid anläggningen kommer att långsiktigt garantera verksamhetens elförsörjning. Investeringen beräknas att vara klar under sommaren 2020.

Waggeryd Cell är specialiserad på tillverkning av högkvalitativ BCTMP-massa baserad på sydsvensk gran och tall. Bruket har optimerats och moderniserats för att producera BCTMP-massa och produkten används av kunder runt om i världen. Företaget har 45 anställda, vilket idag ger en produktion per anställd och år på ca 3 900 ton, som kommer att utökas genom det beviljade produktionstillståndet.

– Tydliga investeringar i produktion och miljö har möjliggjort den mycket goda tillväxt som vi har sett och potentialen för vidare utveckling är stor. Vi planerar att fortsätta detta arbete under 2020 och framåt då efterfrågan hos våra kunder är stadigt ökande, säger Tage Andersson, styrelseordförande på ATA Timber.

ATA Timber grundades 1945 och består av åtta olika företag med fyra övergripande verksamhets-områden: förädling av sågade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt råvaruinköp och skogliga tjänster. Produktionen fördelas på sex olika sågverk och ett massabruk. Företagsgruppen är dag ett av Sveriges ledande skogsindustribolag med verksamhet i södra Sverige.

För mer information kontakta: Claes Svensson, VD på ATA Timber.

M: 070-348 93 57. E: claes@ata.nu. ATA Timbers hemsida: www.ata.nu.

Läs mer:

ATL: “Waggeryd Cell får öka”

Papper & Massa: “Waggeryd Cell beviljas ökad produktionskapacitet”

Process Nordic: “Massabruket höjer takten”

Skog Supply: “Waggeryd Cell beviljas ökad produktionskapacitet”

 

Läs mer

ATA Värendskog lanserar ny hemsida

ATA Värendskog är ett traditionsrikt skogsinköpsbolag i Småland och är sedan 2011 en del av familjekoncernen ATA Timber, en sågverks-och massaindustri i södra Sverige.

Värendskog AB grundades 1991 av Bengt-Åke Johnsson och har en tydlig och väletablerad närvaro i regionen med huvudkontor i Lenhovda. 2016 expanderade verksamheten på det småländska höglandet med ett nytt kontor i Ramkvilla. Under 2019 nylanserades Värendskog AB som ATA Värendskog för att tydliggöra kopplingen till ATA Timber.

ATA Värendskog köper skogsråvara och erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster och rådgivning för skogsägare. ATA Värendskog har sex anställda och ytterligare ca 30 indirekt sysselsatta, däribland heltidsanknutna maskinentreprenörer

Besök den nya hemsidan: www.varendskog.se

Läs mer

Nyhetsbrev december 2019

Under 2019 har den globala tillväxten fortsatt att mattas av, vilket till viss del kan förklaras av den starka ekonomiska utvecklingen som har skett åren innan. Men den nuvarande utmattningen förstärks av pågående handelskonflikter och geopolitiska risker som har en dämpande effekt.

2019 har också inneburit kraftiga sänkningar av priset på både sågade trävaror och pappersmassa. Däremot verkar det som att priserna för både trävaror och massa är på väg att plana ut och vända. Skogsindustrin i södra Sverige har även påverkats av de förödande granbarkborreangreppen i Centraleuropa vilket har lett till ett ökat utbud som pressat priserna på sågade trävaror.

ATA Timber ser ändå med viss optimism på 2020 då vi uppfattar det som att marknaden för både trävaror och massa kommer stärkas på nyckelmarknaderna för koncernen. Svenska trävaror är hållbara i grunden och bidrar positivt till omställningen mot ett biobaserat samhälle då klimatnyttan är betydligt större gentemot konkurrerande material.

Exempelvis går det att halvera koldioxidutsläppen genom att bygga med trä istället för betong. Samtidigt säkerställer det svenska skogsbruket att koldioxid fortsätter att bindas i den svenska skogen genom omsorgsfull plantering och föryngring. ATA Timber svarar för plantering av runt 3 miljoner plantor årligen för att garantera en god tillväxt i skogen.

Bokslutsåret 2018/2019 (180501-190430) var ett bra år för ATA koncernen. Totalt ökade omsättningen med nästan 20 procent gentemot föregående bokslutsår med en fortsatt tillfredsställande rörelsemarginal. Integration av sågverken i Rörvik och Sandsjöfors har gett goda resultat samtidigt som massaproducenten Waggeryd Cell stärker sin ställning som ett av världens mest effektiva massabruk och har under året ansökt om att höja kapaciteten till 225 000 årston.

Ett investeringsprogram fokuserat mot ATA Timbers industrier innebär att vi under 2020 kommer öka vår vidareförädling för att kunna erbjuda ännu mer kundanpassade produkter. Utöver detta planeras en vidareutveckling av nuvarande organisation för att förstärka viktiga funktioner inom företagen för att kunna garantera en fortsatt positiv tillväxt.

ATA Timbers förväntningar på marknaden för 2020 präglas av tillförsikt med viss optimism. Storbritanniens sittande regering fick egen majoritet efter nyvalet den 12 december vilket bör betyda att sannolikheten för ett ordnat utträde ur EU har ökat. Kina och USA har närmat sig varandra något efter att ett mindre handelsavtal har upprättats. Just Storbritannien och USA är viktiga marknader för ATA Timber.

Utsikterna på de för Sverige viktiga marknaderna i Nordafrika och Mellanöstern ser dock fortfarande dystra ut och förväntningarna på drastiska förändringar av marknadsläget där verkar långt bort. Den svenska och europeiska marknaden ser fortsatt stabila ut och ATA förväntas bibehålla eller öka sin marknadsandel på dessa marknader under 2020.

ATA Timber är köpare till slutavverkningar – gallringar – timmer – klentimmer – kubb och massaved. Allt, som vanligt, till goda och konkurrenskraftiga priser. Målsättningen är att alltid vara bäst på sista raden och att fortsätta vara det lokala valet för skogsägare som söker en långsiktig partner för förvaltning och utveckling av sin skogsfastighet.

Vi önskar alla medarbetare, samarbetspartners och kunder en God Jul och ett Gott Nytt År!

Läs mer

Mustaschkampen 2019

Mustaschkampen är Prostatacancerförbundets kampanj som blandar humor med allvar för att bidra till forskning, utveckling och bättre vård, och samtidigt sprida kunskap om Sveriges vanligaste cancersjukdom: prostatacancer.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform – 27 män får diagnosen varje dag. Totalt drabbas över 100 000 män varje år. Prostatacancerfonden har de senaste åren delat ut över 28 miljoner kronor i forskningsmedel till svensk prostatacancerforskning.

Sedan flera år tillbaka har anställda på ATA Timber och Waggeryd Cell deltagit i Mustaschkampen, och så är fallet även i år. Tillsammans har vi samlat ihop 22 000 kr till Prostatacancerfonden.

Vi vill tacka våra kollegor för deras engagemang i denna viktiga fråga!

Mer information: https://www.mustaschkampen.se/

 

Läs mer

Debatt: Skogsbruk & miljö

Svensk skogsindustri är en av landets viktigaste näringar och Sverige är en av världens största exportörer av massa, papper och sågade trävaror. Det resulterar i avsevärda intäkter för Sverige och hundratusentals jobbmöjligheter över hela landet.

Biologisk mångfald är viktigt för den svenska skogen, men metoden och de medel som används för att säkra denna mångfald är tvivelaktiga. Sverige har i dag ett ansvarsfullt skogsbruk, mycket till följd av det privata ägandet och skogsindustrins utveckling och insatser.

Brukandet av den svenska skogen är ett internationellt föredöme. Men dagens system måste uppdateras och reformeras och det finns flera skäl till varför det är nödvändigt. De svenska certifieringskraven missgynnar i dag samtliga aktörer i den svenska skogen, särskilt på bekostnad av mindre och medelstora skogsägare.

Dessutom skiljer sig certifieringsstandarderna åt i olika ­länder. Skogsländer som bland annat Ryssland och Finland tillämpar andra regler och i dag är skogen i dessa länder PEFC- och FSC-certifierad. I längden har detta en väldigt negativ påverkan på svenska skogsägares villkor för att driva ett lönsamt skogsbruk.

Skogsfastigheter där skötsel­åtgärderna sker inom ramen för den svenska Skogsvårdslagen bör därför per automatik definieras att vara av den standard som möter kvalitetskrav enligt PEFC och FSC. Vårt svenska skogsbruk är det mest hållbara i världen och det måste accepteras och stödjas på högsta politiska nivå. Sveriges regering måste ge garantier och erbjuda verktyg för att säkerställa att detta kan genomföras.

I Sverige finns det cirka 28 miljoner hektar skogsmark, varav cirka 7 miljoner hektar är undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas 8 procent av arealen i samband med avverkningar. Svenska myndigheter har de senaste åren fortsatt att begränsa brukanderätten för skogsägare på godtyckliga grunder genom nyckelbiotopsinventeringar, bildandet av reservat och beslut enligt Artskyddsförordningen.

Utvecklingen innebär en negativ påverkan på miljön och är samtidigt ogynnsam för skogsägare. De avsatta områden som har lösts in av staten blir ofta ett stort problem för grannfastigheten genom insektsangrepp och andra skador som uppkommer om inte skogen tas om hand korrekt och rationellt. Vi ser hur Artskyddsförordningen missbrukas och att arter rödlistas utan att relevanta faktorer bedöms. Därmed inskränks brukanderätten.

Rådande direktiv och förordningar måste ses över och anpassas till verkligheten. Ur ett miljöperspektiv bör största möjliga areal av den svenska skogsmarken helt enkelt brukas. Detta skapar gynnsamma förutsättningar för levande skogar på sikt och därmed ett hållbart skogsbruk. Samtidigt skapas arbetstillfällen och skatte­intäkter för att den svenska ­välfärden ska få bästa möjliga villkor att finnas kvar och utvecklas.

Tage Andersson

Grundare och styrelseordförande, ATA Timber

ATL: “Ur ett miljöperspektiv bör mesta möjliga skog brukas”

SMP: “Negativ utveckling för skogsägare och miljö”

Läs mer

Nyhetsbrev september 2019

Företagen inom ATA Timber fortsätter att visa goda resultat och de investeringar som har gjorts de senaste åren har utvecklat och förstärkt verksamheten. Trots det ser vi på framtiden med viss tillförsikt på grund av en något sviktande konjunktur för sågade trävaror i kombination med höga råvarupriser i södra Sverige.

Den viktiga marknaden Storbritannien och beslutet om Brexit innebär en tilltagande osäkerhet. Därutöver noterar vi ett större utbud av trävaror som har pressat priserna på den europeiska kontinenten. Anledningen till det är omfattande barkborreangrepp som innebar en ökad produktionen hos sågverken i bland annat Tyskland och Österrike.

Däremot ser vi att trenden på lite längre sikt fortfarande är positiv, då byggnationsindustrin globalt fortfarande växer och efterfrågan på hållbara, miljömedvetna lösningar, ger möjligheter för företag i skogsindustrin.

Den amerikanska marknaden är stabil, trots ett volatilt prisläge, och vi ser ett stigande intresse bland amerikanska kunder som har ett ökande behov av kvalitativa trävaror för infrastruktursatsningar och byggnationsprojekt. Även bland våra europeiska kunder märker vi av större efterfrågan på våra produkter, trots den ökade produktionen på kontinenten.

Waggeryd Cell har slutfört en investering av ett nytt ställverk samt en ny peroxidtank med planerad driftstart i oktober 2019. Därutöver har Waggeryd Cell ansökt om att öka produktionen av BCTMP-massa till 250 000 ton per år, från nuvarande 175 000 ton. Detta är en av de största investeringarna som någonsin gjorts i Waggeryd Cell.

Massafabriken i Vaggeryd fortsätter att nå nya höjder, med produktionsrekord och stigande försäljning. Den europeiska marknaden samt Indien och Kina är nyckelmarknader för export av BCTMP-massa från Waggeryd Cell.

Under sommaren gick Rose-Marie Tagesson, långvarig delägare i ATA Timber och styrelseordförande för Waggeryd Cell, hastigt bort. Rose-Marie, som var djupt engagerad i företagens utveckling och arbetade nära både leverantörer och kunder, lämnar oss i stor saknad.

Det har skett vissa organisationsförändringar på ATA Timber under året. ATA Timber har utökat försäljningsverksamheten genom att anställa Mattias Einarsson som trävarusäljare. Mattias har stor erfarenhet från skogsindustrin och kommer senast från rollen som försäljningschef på Nydala Trävaru, innan dess har Mattias arbetat på Iggesund Timber.

Därutöver har Christina Sjögren anställts som financial controller för ATA Timbers företag. Christina har under många år arbetat med ATA Timber och kommer senast från revisionsbyrån Tönnerviks Horwath Revision. Göran Swärdh, som är teknisk chef på ATA Timber samt vd för ATA Timber Widtsköfle, har tagit rollen som vd för ATA Timber Eneryda.

På grund av förra årets omfattande barkborreangrepp kommer vi även i år att få stora angrepp. ATA Timber har noterat större angrepp i flera områden inom hela vårt verksamhetsområde. Än så länge vet vi inte omfattningen men det mesta tyder på att det kommer att bli mer än förra året.

Gå ut och leta efter bruna träd eller borrmjöl på stammarna. Kontakta er inköpare innan ni själva börjar avverka för rätt aptering eller om ni behöver hjälp med avverkningen.

Läs mer

Kick-off på ATA Värendskog

Förra fredagen arrangerades en kick-off och nylansering för ATA Värendskog på Kosta Lodge. ATA Värendskog bjöd in ett 50-tal samarbetspartners och entreprenörer och dagen var fylld med föreläsningar, aktiviteter och intressanta samtal.

Bland annat presenterade Roger Tagesson en historisk återblick av ATA-gruppen och en marknadsöversikt. Julia Törnberg, vd på Waggeryd Cell, berättade om utvecklingen på massabruket i Vaggeryd. Jonas Hafmar diskuterade miljöfrågor och certifieringar och Claes Svensson, vd på ATA Timber, talade om nuläget för företagen i ATA-gruppen.

ATA Värendskog är ett traditionsrikt skogsinköpsbolag i Småland och är sedan 2011 en del av ATA Timber med verksamhet i södra Sverige. Värendskog grundades 1991 och har en väletablerad närvaro i regionen med kontor i Lenhovda och Ramkvilla. ATA Värendskog köper skogsråvara och erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster och rådgivning för skogsägare.

Vi vill tacka alla samarbetspartners och de anställda på ATA Värendskog för en trevlig och lärorik dag med många givande diskussioner och möten.

Kontakta ATA Värendskog!

 

Läs mer

Traktorrace i Moheda 2019

För ett par veckor sedan gick det årliga traktorracet i Moheda av stapeln. Tävlingen lockar några av de bästa förarna i hela Sverige och i år var det 11:e året som arrangemanget ägde rum. Söndagen bjöd på fint väder och fylldes med olika aktiviteter och utställningar i samband med tävlingen.

Årets upplaga fick en annorlunda start då två politiker från Alvesta respektive Växjö kommun ställdes mot varandra i varsin traktor. Traktorracet arrangerades av Moheda LRF och Västra Norrvidinge LRF och ATA Timber har varit huvudsponsor sedan många år tillbaka.

Uppskattningsvis 3500-4000 personer besökte tillställningen och det var full aktivitet i ATA Timbers monter på området. Bland annat ägde en tävling rum, där besökare kunde gissa hur många stockar som ryms i en större stock, rent volymmässigt.

Den större stocken var 1,798 m3fub och den mindre 0,0077 m3fub. Alltså rymdes det 23,35 små stockar i den stora. Grattis till dem som gissade närmast!

För frågor eller annan information, vänligen kontakta Bennie Johansson.

Mobil: 070-870 02 39 Email: bennie@ata.nu

 

Läs mer