Gallring – en investering för framtiden

Idag är vi ute hos en av våra entreprenörer, som är i full färd med att gallra på en fastighet intill väg 25 mellan Ryssby och Sjöatorp. Med 17 års erfarenhet av skogsbruk i bagaget, så är Fredrik Johnsson en av många erfarna och duktiga entreprenörer som kör åt oss på ATA Timber. Fredrik kör en Rottne H11 och är anställd på Hovmantorps Skogstransporter.

Fredrik som även kör klenare slutavverkning med sin skördare tycker att gallring är roligast då det är en större utmaning, han tycker även att det är roligt att se det färdiga resultatet. Vid frågan om det finns något som markägaren kan tänka på inför gallring blir svaret att röja. För att få ett bra netto och grova och jämna träd i första gallringen så är det viktigt att både vara noggrann med att röja sin ungskog, men även att underröja beståndet något år innan gallringen skall utföras. Eftersom markägaren i regel känner till förhållandena bäst så är det värdefullt om han eller hon planerat lämpliga basvägar och upplagsplats för virket.


Att gallra sin skog i rätt tid är mycket viktigt för ett bestånds fortsatta utveckling säger Daniel Karlsson, som är en av ATA-gruppens inköpare. ATA Timber erbjuder därför gröna skogsbruksplaner där det framgår vilka åtgärder som behöver göras i respektive bestånd. Med skogsbruksplanen som underlag och tillsammans med rådgivningen från våra inköpare kan utförandet av gallringen genomföras vid rätt tidpunkt.

Att gallra sin skog har många fördelar. Genom att aktivt gallra bort kvalitetsmässigt dåliga träd så fördelas tillväxten på färre och bättre individer. Detta medför i sin tur minskad konkurrens vilket bidrar till grövre träd som både ger mer sågtimmer och lägre avverkningskostnader. Även om träden blir mer känsliga för vind och snöbrott precis i början efter en gallring, så får de på sikt större möjlighet att stå emot just dessa faror.

Anledningen beror på att de sparade träden får mer plats att breda ut sina rotsystem och kronor, som då blir kraftigare och stabilare jämfört med innan. Vid framförallt röjningen och förstagallringen läggs grunden för beståndet genom att satsa på rätt trädslag på den aktuella ståndorten. Ett gallrat bestånd släpper även ner mer ljus till marken vilket är positivt för näringsomsättningen hos både insekter och markflora.

ATA-gruppen utför kvalitetsinriktade gallringar där träd med bäst förutsättningar gynnas, för att åstadkomma en hög virkeskvalité och en hög virkesproduktion i bestånden.  Det finns tre sorters typer av gallring. Den vanligaste gallringsformen är låggallring vilket innebär att de klenaste träden avverkas. Vid en likformig gallring avverkas träd i alla diameterklasser med hänsyn till kvalitet. Höggallring som är den billigaste gallringsformen innebär att de grövsta träden tas bort. Läs mer om varför du ska välja att arbeta med ATA-gruppen.

Vidare framhåller också Daniel att det vid gallringen tas hänsyn till möjliga natur- och kulturvärden. Genom att friställa befintliga eller framtida naturvårdsträd gynnas både mossor och olika typer av insekter och fåglar. Det är också lämpligt att placera ut högstubbar i beståndet som på sikt kan bli bo- och födoplatser. Forn- och kulturlämningar som tex odlingsrösen, torpargrunder och kolbottnar kan ofta vara mycket svåra att se, men genom att hugga kulturstubbar intill lämningarna uppmärksammas de skyddsvärda objekten och risken minimeras att få dem förstörda vid framtida åtgärder.

Att gallra sin skog är att investera för framtiden då det höjer både rekreationsvärdet och det ekonomiska värdet i det aktuella beståndet samt för fastigheten som helhet avslutar Daniel Karlsson.

 

Från vänster; Fredrik Johnsson, Kjell Carlen, Hannes Östergren & Daniel Karlsson.

 

Kontakta ATA-gruppens skogsinköpare!

Läs mer

ATA-gruppens nyhetsbrev december 2017

Världsekonomin växer och trävarukonjunkturen fortsätter att stärkas. Optimism präglar den globala ekonomiska utvecklingen och ATA-gruppen är hoppfulla inför 2018. Nu börjar 2017 gå mot sitt slut och för företagen i gruppen har utvecklingen under året varit positiv. Marknaden har under 2017 varit generellt tillfredställande, men det finns potential för tillväxt och förbättring.

Under de senaste månaderna har vi upplevt en högre marknadsefterfrågan som ser ut att leda till höjda priser för ATA-gruppens produkter 2018. Den främsta anledning till den utveckling som just nu sker är de ökade volymer av sågade trävaror som levereras till Kina och USA.

Företagen har producerat förfullt under 2017 men trots det ser vi fortfarande att det finns en potential för försäljningspriserna att öka – inte minst för att säkerställa en långsiktigt stabil lönsamhetsnivå, vilken är nödvändig för att bibehålla konkurrenskraft.

Hösten 2016 startades verksamheten återigen på sågverket i Rörvik (ATA Timber R-vik) och det är glädjande att se att företaget alla redan nu visar ett positivt resultat. I Rörvik sågas normaltimmer av gran och fur. Anläggningen är modern och bland annat mäts stocken i en 3D-mätram för att optimera rundvridning och sågutbyte.

I november påbörjades produktion av konstruktionsvirke (med 2,5 m kubb som råvara) vid sågverket i Sandsjöfors, som efter betydande investeringar, är välrustat för att möta den ökande efterfrågan. Detta är ett sortiment vilket ATA-gruppen tidigare har saknat och som är ett bra komplement till gruppens nuvarande produktsortiment.

ATA-gruppen har stärkt sin position i den sydsvenska sågverksindustrin genom förvärvet av de tidigare Rörvik ägda sågverken, med goda synergieffekter till ATAs befintliga industrier. Vi fortsätter att expandera och söker bland annat skogsinköpare till skogsserviceföretaget Värendskog.

Konjunkturen för massa är god och utvecklas stabilt. Waggeryd Cell har under året både nått nya produktions-och leveransrekord. Massaindustrin i Vaggeryd är idag en branschens mest effektiva industrier och de investeringar som har gjorts under de senaste åren innebär att verksamheten idag är konkurrenskraftig med en stark position på marknaden. Därtill är Waggeryd Cell en ledande aktör inom hållbarhet då betydande satsningar har gjort för att säkerställa en miljöeffektiv och rationell verksamhet.

ATA-gruppen är köpare till slutavverkningar – gallringar – timmer – klentimmer – kubb och massaved. Allt, som vanligt, till bra priser. ATA-gruppens mål är alltid att vara bäst på sista raden.

Kontakta någon av våra skogsinköpare så berättar de mer.

Till slut vill vi önska er alla medarbetare, samarbetspartners och kunder , en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Läs mer

Uppstart av produktion i Sandsjöfors

Tidigare i november invigdes ATA-gruppens nya såglinje i världsklass vid den anrika anläggningen Sandsjöfors, beläget mellan Sävsjö och Nässjö på det småländska höglandet. ATA Timber R-vik AB (Sandsjöfors) är en helt nybyggd och modern sågverksanläggning. Årlig produktion i Sandsjöfors kommer att uppgå till 100 000 m3 sågade trävaror.

Råvaran kommer utgöras av 2,5 m klenkubb. Klenkubben dimensionssorteras i en nybyggd timmersortering, levererad av Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB. Såglinjen är nybyggd och består av Hedlunds timmerinmatning, Valon Kone barkmaskin, Veisto sågmaskin och avslutningsvis paketläggare med utrustning från C.Gunnarssons Verkstads AB. Efter paketläggning, torkas virket för att därefter justeras och förädlas i det moderna hyvleriet.

Investeringen i det nya sågverket i Sandsjöfors går helt i linje med ATA-gruppens strategi, konstaterar Claes Svensson, VD för ATA Timber och ATA Timber R-vik. Vi ser tydliga synergieffekter för ATA-gruppens olika verksamhetsgrenar; det geografiska läget är förstklassigt och då massafabriken Waggeryd Cell, i närliggande Vaggeryd, utvecklas och växlar upp produktionen behövs ökad råvarutillförsel, säger Claes Svensson.

För ytterligare information  kontakta:
Claes Svensson, VD
Tfn 070-3489357

Göran Swärdh, Teknisk chef
Tfn 070-6836150

Den färdigsågade varan paketeras för torkning i två separata paketläggare byggda av CGV i Vislanda.

 

I bakgrunden syns barkmaskinen från Valon Kone och i förgrunden sågen från Veisto.

 

Påfyllning av kubb på sågintaget.

Läs mer

Tack till alla som besökte oss på Elmia Wood 2017!

ATA-gruppen  fick många tillfällen att presentera sin omfattande verksamhet på årets ELMIA utställning. I ATA’s monter fick besökarna information om de olika sågverksanläggningarna samt ta del av exempel på produkter som framställs där. Vidare hade Waggeryd Cell en avdelning där styrningen av produktionsprocessen visades på storbildsskärmar.

ATA’s skogsinköpare fick också många tillfällen att möta skogsägare och leverantörer för att diskutera aktuella frågor. Vi tackar alla besökare för visat intresse och givande möten samt riktar ett speciellt tack till Ryssby gymnasiet som svarade för servering och försäljning av lokalproducerad korv med råvaror från de småländska skogarna.

 

Läs mer

Rekordår för Waggeryd Cell!

Räkenskapsåret maj 2016 till april 2017 resulterade i ett nytt produktions- och leveransrekord på ATA-gruppens massaindustri Waggeryd Cell. Årets produktion på 161 507 ton är ett nytt rekord med 15 470 ton och en leveransvolym på 160 313 ton gav ett nytt årsrekord med 12 475 ton.

Tack vare våra investeringar i den senaste mättekniken levererar vi nu den renaste, högbulkiga BCTMP, med utmärkta styrkeegenskaper, som finns på marknaden. Det fortsatt intensiva arbetet med förbyggande underhåll ledde till att 2016 innebar den hittills bästa tillgängligheten i Waggeryd Cells historia. Året medförde att vi genom fortsatta investeringar, för att bygga bort flaskhalsar i produktionskedjan, uppnådde vår hittills högsta genomsnittliga produktionstakt.

Läs mer

Träffa ATA-gruppen på Elmia Wood 7-10 juni

ATA-gruppen besöker Elmia Wood för att möta våra trogna skogsleverantörer och även för att träffa nya. På mässan deltar framförallt ATA-gruppens skogsinköpare men även representanter från massafabriken Waggeryd Cell och stora delar av ledningen.

På Elmia Wood kommer ATA-gruppen prata om hur du som skogsägare kan bruka skogen på ett hållbart sätt och samtidigt vara bäst på sista raden. Vi kommer även berätta om hur massafabriken i Vaggeryd fungerar och hur förädlingsprocessen ser ut, från stock till planka och slutligen, från flis till massa.

Läs mer

ATA-gruppen investerar i Rörvik och Sandsjöfors

Rörvikssågen är en del i ATA-gruppen från 1 september 2016. Här kommer normaltimmer att sågas även fortsättningsvis, men med inriktning mot ökad andel gran, säger Lars Johan Svensson som fortsätter som platschef vid sågen i Rörvik.

Anläggningen i Sandsjöfors övertas vid kommande årsskifte. Sågningen i Sandsjöfors kommer sedan att starta upp på nytt efter att en ny modern såglinje för kubb har installerats. Vi ser en stor potential  i en nyinvesterad såg och dessutom är ju både industriområdet och det geografiska läget det allra bästa i Sandsjöfors, säger Claes Svensson som är nytillträdd VD för ATA Timber och ATA Timber R-vik AB.

Läs mer

ATA-gruppens nyhetsbrev december 2016

I dag är det den 20 december och det är det absolut ingen vinter. Gräset är grönt och termometern visar plus 4 grader. Prognosen för jul ser inte lovande ut om man gillar kallt väder och snö. Vi får ingen vit jul i år.

Trots detta kommer julstämningen infinna sig ju närmare julafton vi kommer. Tack och lov kan vi människor inte påverka vädret så det kommer bli jul även i år, oavsett väderlek. 2016 börjar lida mot sitt slut och vi på ATA vill sammanfatta året så här.

2016 har varit ett väldigt händelserikt år för ATA. Det har hänt mycket och det kommer hända mycket även under 2017. På ett branschmöte sammanfattade en av talarna att 2016 har varit ett bra – dåligt år. Med detta menade han att det har gått att sälja hyggliga volymer men till ett pris där sågverken inte har kunnat tjäna några pengar. Marknaden har även i år präglats av ett visst överutbud av sågade och hyvlade trävaror.

Läs mer

Värendskog öppnar kontor i Ramkvilla

ATA-gruppen satsar framåt inom inköpsområdet när Värendskog öppnar kontor i Ramkvilla. Ramkvilla är strategiskt placerat för att försörja de nyförvärvade sågverken i Rörvik och Sandsjöfors med korta och effektiva transporter. 

Investeringen är i linje med ATA-gruppens övergripande strategi att fokusera mot, och bygga relationer inom, de lokala samhällen där gruppen är verksam. Värendskog med kontor i Lenhovda och nu Ramkvilla är ett skogsskötsel-och inköpsbolag som har varit verksamt i 25 år. Värendskog erbjuder flera tjänster för att underlätta och assistera skogsägare i regionen.

Läs mer

ATA-gruppens nyhetsbrev juli 2016

Efter en fantastisk fin vår/försommar närmar vi oss nu semestern. Vi har semesterstängt v.28 – 31. Första halvåret 2016 har det hänt mycket på ATA. Kvällen den 27 juni hade vi en brand i Moheda som kunde varit väldigt förödande men tack vare ett fantastiskt jobb av våra egna killar kunde branden begränsas.

Fredagen den 1 juli undertecknades ett avtal där ATA köper sågverken i Rörvik och Sandsjöfors av Rörvik Timber. Sågverket i Rörvik tar vi över den 1 september. Produktionen planeras vara oförändrad dock med en större inriktning på sågning av gran. Anläggningen i Sandsjöfors övertas vid årsskiftet. Här kommer vi montera ner den befintliga såglinjen och installera en ny modern såglinje för kubb. De båda nya enheterna kommer få namnet ATA Timber R-vik AB. Vd för detta bolag blir Claes Svensson som även kommer bli Vd för ATA Timber AB. Claes kommer från Södra där han jobbat sedan 1992.

Läs mer