Skip to main content

Hållbarhet & miljö

ATA Timber – skog för en hållbar framtid 

ATA Timber strävar efter ett aktivt och hållbart skogsbruk. Produktions-och förädlingsprocessen från planta, till planka, är klimateffektiv, modern och rationell. Detta innebär att hela kedjan är miljömedveten och hållbar. ATA Timber utmärker sig genom att till fullo ta till vara på det som råvaran erbjuder.

En hög andel sågbart i avverkningarna, där allt tas tillvara, innebär gynnsamma effekter från ett hållbarhetsperspektiv. Råvaran är förnyelsebar i grunden och efter en förädlingsprocess produceras sågade trävaror med positiv påverkan på CO2 balansen i jämförelse med andra byggmaterial.

Restprodukter i form av flis från sågverken används till att framställa massa på Waggeryd Cell, som är ledande inom klimatvänlig produktion av BCTMP-massa. ATA Timber driver även en egen energiproduktion och levererar bränsle till flera kommunala energiverk i södra Sverige. Därutöver tillverkas pellets av restprodukter från sågverksproduktionen.

Ett aktivt förebyggande miljöarbete är en väsentlig del av verksamheten. Konkreta mål, dokumenterade rutiner, system för uppföljning och utvärdering, förebyggande av föroreningar samt förbättringar är grunden i styrningen av ATA Timbers verksamhet.

Samtliga ATA Timbers industrier arbetar i enlighet med gällande certifieringar och andra miljöbestämmelser. ATA Timber samarbetar med lokala och regionala myndigheter för att effektivisera aktiviteter inom miljöområdet. Miljöarbetet har även stärkts genom återkommande utbildning av anställda och entreprenörer.

Alla frågor angående hur vi tänker på miljön, våra certifieringar och vårt arbete med relevanta myndigheter eller annat relaterat till detta ämne kan besvaras genom att skicka ett mail till Göran Swärdh som är hållbarhets-och miljöansvarig på ATA Timber.

Här kan du läsa ATA Holding Sweden AB hållbarhetsrapport 2023.


Skog för en hållbar framtid. Produktions- och förädlingsprocessen från planta, till planka, är klimateffektiv, modern och rationell. 


Kontakta en av våra skogsinköpare!