Skip to main content

Personuppgiftspolicy

Syfte

ATA Timber värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. ATA Timber har upprättat denna policy för att förtydliga hur vi jobbar med att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning.

Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

ATA Timber behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar.

För skogsleverantörer behöver vi även era personuppgifter för att ge en bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information.

Riktlinjer

ATA Timber behandlar endast personuppgifter när det finns lagligt grund. ATA Timber behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Exempel på uppgifter som registreras på anställda.

 • Namn

 • Personnummer

 • Adress och eventuell e-postadress

 • Telefonnummer

 • Ålder

 • Kön

 • Sjukskrivningsintyg

 • Bankuppgifter, t.ex. kontonummer

 • Närmast anhörig

 • Uppgifter som du frivilligt uppger

Exempel på uppgifter som registreras på skogsleverantörer:

 • Namn

 • Org. nummer/Personnummer

 • Bankuppgifter, t.ex. kontonummer

 • Adress och eventuell e-postadress

 • Fastighetsbeteckning

 • Telefonnummer

 • Eventuella notering om uppdragen hos leverantören

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter

ATA Timber försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i en samtyckesklausul i de fall behandlingen grundas på samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. ATA Timber kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

ATA Timber får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt.

 • Uppgifter vi får från offentliga register.

 • Uppgifter vi får när du anlitar en av våra medarbetare.

 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Behandlas dina personuppgifter på ett tryggt sätt

ATA Timber utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom ATA Timber som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

För känsliga personuppgifter krävs särskild behörighet, vilket innebär ett högre skydd.

ATA Timber:s säkerhetssystem är av senaste version och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för dig.
ATA Timber har flera policys och rutiner för IT-säkerhet för att säkerställa så dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar ATA Timber ut uppgifter

ATA Timber:s utgångspunkt är att inte lämna ut uppgifter till tredjepart om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi ett sekretessavtal för att säkerställa så personuppgifterna behandlas tryggt.

Ansvar

ATA Timber är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att ATA Timber är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontakta en av våra skogsinköpare!