Skip to main content

Miljömål

ATA Timbers sågverk skall producera sågade och hyvlade trävaror. Detta skall göras med hänsyn till vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt, så att vi påverkar vår miljö på minsta möjliga sätt. Ett aktivt förebyggande miljöarbete är en väsentlig del av verksamheten. Konkreta mål, dokumenterade rutiner, system för uppföljning och utvärdering, förebyggande av föroreningar samt förbättringar skall ingå som element för styrning av vår verksamhet.

För att klara detta skall företagets VD, ledningsgrupp och anställda:

  • Hålla sig informerade om och även följa de lagar och krav som gäller.

  • Genom utbildning involvera samtliga på företaget att kontinuerligt arbeta för att uppnå fastställda miljömål.

  • Ställa krav på att leverantörer är miljömedvetna och kan leverera produkter och material med minsta möjliga negativa miljöpåverkan till rimlig kostnad.

  • Genom aktivt miljöengagemang verka för en ständig miljöförbättring av företagets direkta och indirekta miljöpåverkan.

  • Genom val av miljöanpassade produkter och material samt bra avfallshantering främja för en bra miljö.

  • Allt miljöarbete skall redovisas öppet för de anställda. Till berörda myndigheter samt allmänheten sker redovisning efter förfrågan.

Tage Andersson
Styrelseordförande, ATA Timber

Kontakta en av våra skogsinköpare!