Skip to main content

Om ATA Timber

ATA Timber – ett företag av det rätta virket 

Den sydsvenska skogen är en av Sveriges viktigaste tillgångar. Ett aktivt, professionellt och tryggt skogsbruk banar väg för en fortsatt hållbar tillväxt med god lönsamhet för dig som skogsägare. Det är kärnan i vår verksamhet och sedan starten 1945 har ATA Timber skapat mervärde för skogsägare. Det märks framförallt genom våra återkommande leverantörer som i många fall valt ATA Timber i generationer. En stark lokal närvaro medför en unik tillgänglighet och möjliggör ett långsiktigt samarbete och en god lönsamhet för din skogsfastighet.

ATA Timbers 17 skogsinköpare har stor kännedom om skogen och erbjuder skogsägaren fullständiga skogliga tjänster och konkurrenskraftiga virkespriser med målsättningen att vara bäst på sista raden. De senaste årens händelserika utveckling med konsolideringar och ökat utländskt ägande har förändrat den sydsvenska skogsindustrin. Svensk skog har aldrig varit mer populär. Det ser vi som ett gott tecken.

Med 75 års erfarenhet och kunskap så vet vi att marknaden och konjunkturen alltid förändras över tid. Därför är långsiktighet och engagemang avgörande för en genuin och varaktig relation till skogsägaren. Resultatet är ett aktivt, tryggt och hållbart skogsbruk som är lönsamt i längden. I kombination med en modern och effektiv sågverks-och pappersmassaindustri i världsklass – där allt som trädet erbjuder tas tillvara – är ATA Timber den bästa samarbetspartnern för skogsägare i södra Sverige.

ATA Timber – översikt av verksamheten

ATA Timber grundades 1945 av Tage Andersson och är fortfarande ett familjeföretag med tre generationer representerade i organisationen. Företagsgruppen är idag ett av Sveriges ledande skogsindustribolag med verksamhet i södra Sverige.

ATA Timber består av åtta olika företag med fyra övergripande verksamhetsområden: tillverkning av sågade och förädlade trävaror, produktion av BCTMP-massa, råvaruinköp samt skogliga tjänster. Produktionen fördelas på sex sågverk; som består av sju såglinjer, åtta hyvellinjer, sju vandringstorkar och 36 kammartorkar, och ett modernt massabruk med en produktion per anställd och år på 3 900 ton.

Flisen som används i massaproduktionen på Waggeryd Cell kommer främst från ATA Timbers egna sågverk och den årliga volymen som behövs är cirka 1 300 000 m3. Varje år ombesörjer ATA Timber plantering av ca 3 000 000 plantor.

De senaste 10 åren har ATA Timber expanderat och utökat verksamheten. Under 2011 förvärvades skogsinköpsbolaget Värendskog AB, med två kontor i Småland samt det anrika sågverket Widtsköfle i Skåne. 2016 expanderade ATA Timber på det småländska höglandet genom förvärv av de två sågverken i Rörvik och Sandsjöfors. ATA Timber R-vik startade produktion i september 2016 och i Sandsjöfors invigdes en toppmodern kubbsåglinje i november 2017. Förutom sågverksanläggningarna så ingår ett av världens mest effektiva massabruk, Waggeryd Cell AB  i koncernen. Waggeryd Cell har tillstånd att producera 225 000 årston.

Moheda

Rörvik

Sandsjöfors

Widtsköfle

Åboda

Eneryda

Produktion:

500 000 m3 sågade trävaror & 200 000 ton BCTMP massa

Exportandel:

85% (sågade trävaror) & 70% (massa)

Omsättning:

3 miljarder SEK (2023)

Antal anställda:

Ca 275 personer

Huvudkontor:

Moheda, Småland

ATA Timber är det lokala skogsföretaget och en långsiktig partner!

Rationellt skogsbruk för en hållbar framtid

Svensk skogsindustri är en av landets viktigaste näringar och Sverige är en av världens största exportör av massa, papper och sågade trävaror. Resultatet är avsevärda intäkter för Sverige och hundratusentals jobbmöjligheter över hela landet. Detta har en positiv påverkan på vår gemensamma välfärd och gynnar inte minst vår landsbygd.

De senaste 100 åren har virkesförrådet i de svenska skogarna fördubblats och idag är uttaget mindre än den årliga tillväxten. Följaktligen har avverkningen av träd kunnat öka utan att virkesförrådet minskat. Skogsindustrins utsläpp med en negativ påverkan på miljön har minskat drastiskt sedan 1970-talet. Vi är ledande i att ställa om ifrån fossila bränslen och främja bioekonomi. Råvaran är förnyelsebar i grunden och efter en förädlingsprocess produceras sågade trävaror med positiv påverkan på CO2 balansen i jämförelse med andra byggmaterial. Restprodukter från ATA Timbers sågverk går främst till att framställa massa i Waggeryd Cell, som är ledande inom klimatvänlig produktion av BCTMP-massa. Därutöver driver även ATA Timber egen energiproduktion och levererar bränsle till flera kommunala energiverk i södra Sverige.

Sveriges skogar växer och det svenska skogsbruket är det mest hållbara i världen. Detta ger gynnsamma förutsättningar för levande skogar på sikt och därmed ett fortsatt hållbart skogsbruk. Samtidigt skapas arbetstillfällen, ofta på landsbygden, och betydande skatteintäkter så att den svenska välfärden får bästa möjliga villkor att möta framtida utmaningar.

Kontakta en av våra skogsinköpare!