Miljöpolicy

ATA Timber ska som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Hållbarhetsrapport 2019-2020 ATA Holding Sweden AB

Vi ska uppfylla gällande lagstiftning samt följa FSC ® (FSC-C120155) och PEFC krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från:

  • olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning
  • nyckelbiotoper
  • skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • skogar där höga bevarandevärden är hotade
  • genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning, eller när ILOs kärnkonventioner kränks.

Verksamheten ska bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Råvaran ska till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. ATA Timber ska verka för att denna volym ökar.

Vi ska på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare. Personalen ska utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

För mer information besöka gärna PEFC och FSC.

FSC certificat (PDF)

PEFC certificat (PDF)