Skip to main content

EU:s förslag för skogen bromsar Sveriges klimatarbete

ATA Timber anser att ett aktivt skogsbruk leder till minskat CO2 utsläpp. Nyligen publicerade IPCC en rapport som fastslår att läget för klimatet är mycket utmanande. Mot denna bakgrund är Skogsindustrierna allvarligt bekymrade av EU-kommissionens skogsstrategi samt de lagförslag som, om de blir verklighet, kraftigt skulle bromsa in det svenska klimatarbetet.

Skogsindustrierna publicerade den 7 september följande kommentar:

Den rapport som nyligen publicerades av IPCC slår fast att läget för klimatet är prekärt. Om inte utvecklingen bromsas kraftigt riskerar jordens temperatur att höjas med 1,5 grader inom 10-20 år. Detta sätter än en gång ljuset på att vi har naturtillgångar i form av bland annat skog, vatten- och vindkraft i Sverige som ger oss en unik möjlighet att ställa om till ett biobaserat samhälle och därmed bidra till att sänka koldioxidutsläppen i världen.

Mot denna bakgrund är Skogsindustrierna allvarligt bekymrade av EU-kommissionens skogsstrategi samt de lagförslag som, om de blir verklighet, kraftigt skulle bromsa in det svenska klimatarbetet. Samtliga förslag tar utgångspunkt i grundtanken att skogens främsta funktion är att utgöra en kolsänka. Går förslagen igenom kommer skogsnäringens bidrag till klimatomställningen minska kraftigt samtidigt som vi kommer få brist på förnybar, biobaserad råvara till hus, förpackningar, hygienprodukter och mycket annat, vilket i sin tur kommer att få konsekvenser både för klimatet och för den svenska välfärden.

Ett av de förslag som kommissionen presenterat är en revidering av LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and Forestry), det regelverk som styr utsläpp och upptag av koldioxid kopplade till skog och mark och som tar sikte på kolförrådsförändringar. Här föreslår kommissionen nationella mål för ökad kolinlagring, där Sverige enligt förslaget ska stå för unionens största kolsänka. Sänkan i svensk skog och mark ska öka med omkring 30 procent till 2030, från dagens ca 37 miljoner ton till 47 miljoner ton. En ökad kolsänka med 30 procent innebär 15 procents minskat uttag av skogsråvara. Det skulle vara förödande för klimatet eftersom den koldioxid som binds i de växande träden lagras vidare i produkter, som vi behöver i vår vardag och som också innebär att vi kan använda färre produkter av olja och kol.

Så mycket som 42 miljoner ton koldioxid kan stanna i marken på grund av att vi använder trävaror, fiberbaserade produkter och förnybar energi från den svenska skogen istället för motsvarande produkter av olja och kol. En minskning av uttaget från skogen med 15 procent skulle innebära att cirka 6 miljoner ton extra koldioxid skulle släppas ut i atmosfären om skogsbaserade produkter ersätts med fossila produkter, vilket det är rimligt att anta att de gör, åtminstone på kort sikt. Produkter och energi från skogen är därför precis lika centrala i klimatarbetet som stora och växande skogsbestånd.

Lagret av kol i den svenska skogen är idag mycket stort. Det är resultatet av långsiktiga investeringar i ett aktivt skogsbruk. Under de senaste hundra åren har mängden virke och tillväxten i Sveriges skogar fördubblats. Ökningen motsvarar två miljarder ton koldioxid, vilket är lika mycket som 40 års totala utsläpp från Sverige på nuvarande nivå. Det är just det aktiva skogsbruket som är garanten både för kollagret och skogens tillväxt. IPCC:s rapport om markanvändning slår fast att vi, genom att hållbart bruka skogen, kan bibehålla dess förmåga att ta upp mer koldioxid från atmosfären än vad den avger.

Med den vetskapen menar vi att det är oansvarigt att lagstifta för att ensidigt bygga upp ännu större kollager i den svenska skogen. En strategi som utgår från att man långsiktigt ska lagra stora mängder kol i skogen är kortsiktig och riskabel. En orörd skog kommer på sikt upphöra att vara en kolsänka. Den växer klart och när den till sist dör och bryts ner släpps koldioxiden ut igen. En orörd skog är också utsatt för ökade risker att drabbas av stormar, bränder och skadeinsekter. Ett säkrare ställe att lagra kol är därför att låta den stanna under marken, det vill säga att minska användningen av fossila råvaror.

Sammanfattningsvis: Det kommer inte vara möjligt att minska de fossila utsläppen om tillgången på förnybar råvara minskar. EU ska inte inskränka ländernas möjligheter att besluta om användandet av egna naturresurser. Om skogsbruket i Sverige begränsas kommer de produkter som idag framställs av trä från hållbart brukade skogar ersättas av produkter med fossila råvaror eller av skog från andra kontinenter. Det är inte långsiktigt hållbart anser vi. Världen behöver en mer effektiv och hållbar användning av naturresurser, men vi klarar oss inte utan dem. Vi löser inte den globala klimatkrisen genom att minska användningen av förnybar svensk skog. Dessutom ska inte svensk skog kompensera för andra länders och sektorers fortsatta fossila utsläpp. Fossilfria produkter från skogen möjliggör ett fortsatt välstånd utan att samtidigt inteckna framtida generationers välfärd.

Nu är det upp till oss alla att verka för att den svenska klimatomställningen inte omöjliggörs av lagstiftning från EU och att rätten att bestämma över vårt gröna guld stannar i Sverige.

 

Kontakta en av våra skogsinköpare!