Arkiv för oktober, 2019

Debatt: Skogsbruk & miljö

Svensk skogsindustri är en av landets viktigaste näringar och Sverige är en av världens största exportörer av massa, papper och sågade trävaror. Det resulterar i avsevärda intäkter för Sverige och hundratusentals jobbmöjligheter över hela landet.

Biologisk mångfald är viktigt för den svenska skogen, men metoden och de medel som används för att säkra denna mångfald är tvivelaktiga. Sverige har i dag ett ansvarsfullt skogsbruk, mycket till följd av det privata ägandet och skogsindustrins utveckling och insatser.

Brukandet av den svenska skogen är ett internationellt föredöme. Men dagens system måste uppdateras och reformeras och det finns flera skäl till varför det är nödvändigt. De svenska certifieringskraven missgynnar i dag samtliga aktörer i den svenska skogen, särskilt på bekostnad av mindre och medelstora skogsägare.

Dessutom skiljer sig certifieringsstandarderna åt i olika ­länder. Skogsländer som bland annat Ryssland och Finland tillämpar andra regler och i dag är skogen i dessa länder PEFC- och FSC-certifierad. I längden har detta en väldigt negativ påverkan på svenska skogsägares villkor för att driva ett lönsamt skogsbruk.

Skogsfastigheter där skötsel­åtgärderna sker inom ramen för den svenska Skogsvårdslagen bör därför per automatik definieras att vara av den standard som möter kvalitetskrav enligt PEFC och FSC. Vårt svenska skogsbruk är det mest hållbara i världen och det måste accepteras och stödjas på högsta politiska nivå. Sveriges regering måste ge garantier och erbjuda verktyg för att säkerställa att detta kan genomföras.

I Sverige finns det cirka 28 miljoner hektar skogsmark, varav cirka 7 miljoner hektar är undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas 8 procent av arealen i samband med avverkningar. Svenska myndigheter har de senaste åren fortsatt att begränsa brukanderätten för skogsägare på godtyckliga grunder genom nyckelbiotopsinventeringar, bildandet av reservat och beslut enligt Artskyddsförordningen.

Utvecklingen innebär en negativ påverkan på miljön och är samtidigt ogynnsam för skogsägare. De avsatta områden som har lösts in av staten blir ofta ett stort problem för grannfastigheten genom insektsangrepp och andra skador som uppkommer om inte skogen tas om hand korrekt och rationellt. Vi ser hur Artskyddsförordningen missbrukas och att arter rödlistas utan att relevanta faktorer bedöms. Därmed inskränks brukanderätten.

Rådande direktiv och förordningar måste ses över och anpassas till verkligheten. Ur ett miljöperspektiv bör största möjliga areal av den svenska skogsmarken helt enkelt brukas. Detta skapar gynnsamma förutsättningar för levande skogar på sikt och därmed ett hållbart skogsbruk. Samtidigt skapas arbetstillfällen och skatte­intäkter för att den svenska ­välfärden ska få bästa möjliga villkor att finnas kvar och utvecklas.

Tage Andersson

Grundare och styrelseordförande, ATA Timber

ATL: “Ur ett miljöperspektiv bör mesta möjliga skog brukas”

SMP: “Negativ utveckling för skogsägare och miljö”

Läs mer Inga kommentarer

Nyhetsbrev september 2019

Företagen inom ATA Timber fortsätter att visa goda resultat och de investeringar som har gjorts de senaste åren har utvecklat och förstärkt verksamheten. Trots det ser vi på framtiden med viss tillförsikt på grund av en något sviktande konjunktur för sågade trävaror i kombination med höga råvarupriser i södra Sverige.

Den viktiga marknaden Storbritannien och beslutet om Brexit innebär en tilltagande osäkerhet. Därutöver noterar vi ett större utbud av trävaror som har pressat priserna på den europeiska kontinenten. Anledningen till det är omfattande barkborreangrepp som innebar en ökad produktionen hos sågverken i bland annat Tyskland och Österrike.

Däremot ser vi att trenden på lite längre sikt fortfarande är positiv, då byggnationsindustrin globalt fortfarande växer och efterfrågan på hållbara, miljömedvetna lösningar, ger möjligheter för företag i skogsindustrin.

Den amerikanska marknaden är stabil, trots ett volatilt prisläge, och vi ser ett stigande intresse bland amerikanska kunder som har ett ökande behov av kvalitativa trävaror för infrastruktursatsningar och byggnationsprojekt. Även bland våra europeiska kunder märker vi av större efterfrågan på våra produkter, trots den ökade produktionen på kontinenten.

Waggeryd Cell har slutfört en investering av ett nytt ställverk samt en ny peroxidtank med planerad driftstart i oktober 2019. Därutöver har Waggeryd Cell ansökt om att öka produktionen av BCTMP-massa till 250 000 ton per år, från nuvarande 175 000 ton. Detta är en av de största investeringarna som någonsin gjorts i Waggeryd Cell.

Massafabriken i Vaggeryd fortsätter att nå nya höjder, med produktionsrekord och stigande försäljning. Den europeiska marknaden samt Indien och Kina är nyckelmarknader för export av BCTMP-massa från Waggeryd Cell.

Under sommaren gick Rose-Marie Tagesson, långvarig delägare i ATA Timber och styrelseordförande för Waggeryd Cell, hastigt bort. Rose-Marie, som var djupt engagerad i företagens utveckling och arbetade nära både leverantörer och kunder, lämnar oss i stor saknad.

Det har skett vissa organisationsförändringar på ATA Timber under året. ATA Timber har utökat försäljningsverksamheten genom att anställa Mattias Einarsson som trävarusäljare. Mattias har stor erfarenhet från skogsindustrin och kommer senast från rollen som försäljningschef på Nydala Trävaru, innan dess har Mattias arbetat på Iggesund Timber.

Därutöver har Christina Sjögren anställts som financial controller för ATA Timbers företag. Christina har under många år arbetat med ATA Timber och kommer senast från revisionsbyrån Tönnerviks Horwath Revision. Göran Swärdh, som är teknisk chef på ATA Timber samt vd för ATA Timber Widtsköfle, har tagit rollen som vd för ATA Timber Eneryda.

På grund av förra årets omfattande barkborreangrepp kommer vi även i år att få stora angrepp. ATA Timber har noterat större angrepp i flera områden inom hela vårt verksamhetsområde. Än så länge vet vi inte omfattningen men det mesta tyder på att det kommer att bli mer än förra året.

Gå ut och leta efter bruna träd eller borrmjöl på stammarna. Kontakta er inköpare innan ni själva börjar avverka för rätt aptering eller om ni behöver hjälp med avverkningen.

Läs mer Inga kommentarer