Skip to main content

Nyhetsbrev december 2021

När vi summerar 2021 ser vi tillbaka på ännu ett år som har präglats av ovisshet med anledning av pandemin, men även positiv utveckling där trävaruindustrin har påvisat sin viktiga del i omställningen mot ett hållbart samhälle. Efterfrågan på ATA Timbers produkter har varit hög och våra industrier har producerat på nya rekordnivåer.

Både i Sverige och i Europa har diskussionen om skogsbruket tagit stor plats. I debatten hörs röster där skogsbruk gestaltas som negativt för klimatet och miljön och vi hoppas och tror på ett mer nyanserat och faktabaserat debattklimat 2022. Sverige är på många sätt ett föredöme med sitt hållbara och långsiktiga skogsbruk som i stor utsträckning drivs av privata engagerade skogsägare.

Över lag är många positiva till att skogen används till klimatsmarta produkter som kan ersätta fossila material och vi är övertygade om att använda trävaror till byggnation och kartong i stället för plast är den bästa vägen för att driva omställningen till ett hållbart samhälle framåt. Skogen i Sverige är en viktig tillgång för vårt land och bör förvaltas väl.

Marknaden för sågade trävaror har varit volatil, med stora och snabba prisförändringar men när vi summerar året kan vi konstatera att över det stora hela har genomsnittspriserna varit på en högre nivå än andra år. Framför allt har den amerikanska marknaden drivit upp priserna då efterfrågan varit stor. Även ATA Timbers traditionellt viktiga marknader i Europa, som Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Belgien har gått bra. Samtidigt har vi sett ett ökat intresse får våra produkter här hemma i Sverige.

Under året har byggnationen av en ny klentimmerlinje vid sågverket i Moheda genomförts vilket innebär att värdeutbytet ökar. På samtliga sågverk har vi genomfört ett omfattande säkerhets och-miljöarbete. Under 2022 planeras det för ytterligare investeringar framför allt på sågverket i Rörvik. Vi tror att efterfrågan på sågade trävaror kommer att fortsätta vara god nästkommande år och även på sikt och gör dessa investeringar för att tillgodose marknadens behov. Råvarutillgången är fortsatt stabil, timmerpriserna är på en rekordhög nivå samtidigt som intresset för att sälja skog är stort.

Det omfattande investeringsprogrammet på Waggeryd Cell har slutförts och massabruket har stärkt sin position som en av världens mest effektiva tillverkare av BCTMP–massa. Bruket har tillstånd att producera 225 000 ton men har kapacitet till betydligt högre produktion. De extremt höga elpriserna i kombination med en global containerbrist har haft viss negativ påverkan men bruket står mycket väl rustat för framtiden.

ATA Timber är köpare till slutavverkningar – gallringar – timmer – klentimmer – kubb och massaved. Allt, som vanligt, till goda och konkurrenskraftiga priser. Målsättningen är att alltid vara bäst på sista raden och att fortsätta vara det lokala valet för skogsägare som söker en långsiktig partner för förvaltning och utveckling av sin skogsfastighet. Kontakta gärna någon av våra skogsinköpare för mer information.

Vi önskar alla medarbetare, samarbetspartners och kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Kontakta en av våra skogsinköpare!