Nyhetsbrev juli 2020

2020 kommer gå till historien som året då världen drabbades av en pandemi. Detta har inneburit stora förändringar i vårt sätt att leva. Alla människor och branscher är påverkade. Frågan är vad som händer framöver. När kommer läkemedelsbolagen få fram en medicin eller ett vaccin så vi kan stoppa spridningen?

Vid våra sågverk har vi fram tills nu kunnat sälja de varor vi producerat. Samtliga marknader har i stort sett återhämtat sig och köper normala volymer. Vi har ett helt acceptabelt orderläge fram till och med i höst.

Under rådande omständigheter har ATA Timber och svensk trävaruindustri i sammantaget klarat det första halvåret bra. Den stora frågan är vad som händer framöver. Ingen kan förutse detta varför vi går en lite osäker framtid tillmötes.

Under de senaste åren har vi anpassat vår produktion och försäljning till att också såga barkborreskadat timmer. Omfattningen av årets angrepp är i dagsläget okänd, men vi kommer fortsatt att göra vårt bästa för att ta om hand och förädla timmer som skadats i årets angrepp.

Barkborreangreppen i Centraleuropa har fortsatt och till följd av detta väntas utbudet av sågade trävaror öka längre fram. Vår förhoppning är att konjunkturen ska hålla fast vid den nuvarande positiva trenden och att marknadens efterfrågan således förstärks.

Waggeryd Cell har vi under det senaste året genomfört betydande investeringar och förbättringar för att effektivisera driften och skapa förutsättningar att höja kapaciteten upp till vårt nya tillstånd på 225 000 årston. Den största och viktigaste investeringen är byggnation av nytt ställverk med inkommande kraftmatning från stamnätet på 130 KV.

Tidigare har brist på elkraft varit en anledning till begränsningar av produktionen. Det kommer det inte vara längre. Marknaden för avsalumassa är något dämpad för tillfället men vi ser en ljusning någon gång under nästa år.

Vi är i behov av timmer, klentimmer och kubb till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda.

Slutligen vill vi på ATA Timber tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och övriga vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester.

Läs mer Inga kommentarer

Välkommen Erik Holmström!

Erik Holmström började för ett par månader sedan som skogsinköpare på ATA Timber och arbetar ifrån kontoret i Moheda. Erik har gedigen erfarenhet från skogsbruket och tidigare arbete som egenföretagare. Främst kommer Erik arbeta med skogsägare i Ljungby och Värnamo kommun. Vi har bett Erik svara på några frågor för att presentera sig själv.

Berätta lite mer om du dig själv?

Erik Holmström, 28 år gammal. Bor på en gård utanför Rydaholm. Började på ATA Timber efter att ha utbildat mig till skogsmästare. Tidigare har jag arbetat i industrin och därutöver drivit egen firma i byggbranschen.

Varifrån kommer ditt intresse för skog?

Mitt intresse för skog kommer av min uppväxt på gård med ett familjeskogsbruk. Där har jag sen tidigt varit delaktigt i skötsel och planering av skogsbruket. Därigenom har jag också fått en stor förståelse för hur viktig skogen är för jobb och företagande på landsbygden.

Vad är det bästa med den småländska skogen?

Den småländska skogen är variationsrik. Förutsättningarna kan inom ett litet område skifta mycket och det skapar många intressanta möjligheter att sköta och utveckla sitt skogsbruk. Skogen betyder väldigt mycket för mig. Det är ett intresse jag delar med min familj och vänner, i skogen ägnar jag även en stor del av min fritid åt bland annat jakt och skogsvård.

Vad ser du mest fram emot med att börja arbeta som skogsinköpare på ATA Timber?

Med ATA Timbers målsättning om att vara en trygg och lönsam partner, ser jag fram emot att skapa långsiktiga relationer till våra skogsägare och erbjuda ett ökat värde för skogsbrukandet.

 

Kontakta Erik:

Mobil: 076-174 6161

Email: erik@ata.nu 

 

 

 

Läs mer Inga kommentarer

Investeringar på Waggeryd Cell

ATA Timbers massabruk Waggeryd Cell har under det senaste året genomfört betydande investeringar och förbättringar för att effektivisera driften och skapa förutsättningar för att höja kapaciteten till 225 000 ton per år. 

Den största och viktigaste investeringen är byggnationen av ett nytt ställverk med inkommande kraftmatning från stamnätet på 130 kV. Det nya ställverket och matningen är avgörande för att kunna öka produktionen i linje med det nya tillståndet på 225 000 ton per år. Mer tillgång till energi skapar bättre förutsättningar i alla processområden i fabriken från inkommande flis till utgående vatten.

I maj togs en ny ångåtervinning i drift. Den återvinner upp mot 60 % av den elektriska energin som används i raffineringsprocessen. Energin i ångan används för att torka massan i slutet av processen och reducerar behovet av gasol för värmning av torkluften.

Med mer energi tillgänglig så har en ny raffinör tagits i drift. Denna typ av raffinör är effektivare och reducerar användningen av energi jämfört med en traditionell raffinör.

Under maj månad togs även ett nytt energieffektivt råvattenfilter i drift som gör att Waggeryd Cell får ett renare vatten in till fabriken. Därutöver har förberedelser för installation av en ny slutpress och fluffer genomförts och det har även monterats en ny fläkt i massatorken.

Reningsverket har förbättrats för att öka stabilitet och hållbarhet. Bland annat har ny utrustning för bättre hantering av ytslam och dispergering (luftinblandning) installerats i sista reningssteget.

Sammanfattningsvis har investeringarna och förbättringarna på Waggeryd Cell följt den investeringsplanen som togs fram för att möjliggöra det utökade produktionstillståndet. Detta innebär att anläggningen fortsätter att stärka sin ställning som en av världens mest effektiva producenter av BCTMP-massa.

För mer information kontakta: Peter Dahlbom, VD på Waggeryd Cell.

M: 070-272 44 89. E: Peter.D@waggerydcell.se. ATA Timbers hemsida: www.ata.nu.

Läs mer Inga kommentarer

Hantering av granbarkborre och skadad skog

Granbarkborren är en insekt som gör stor skada på Sveriges granskogar. I södra Sverige ser vi hur svärmningen har påbörjats till viss del. Svärmningsperioden pågår vanligtvis mellan maj och augusti och då är det extra viktigt att kontrollera sin skog regelbundet. Kontakta någon av ATA Timbers skogsinköpare för rådgivning.

Här följer 5 viktiga punkter om hantering av granbarkborren och skadad skog.

1. Vid avverkning av skadad skog går säkerheten ALLTID först. Upparbetning av vindfällor och barkborreträd är ett mycket riskfyllt arbete. Kontakta din lokala inköpare så kan vi hjälpa er.

2. Det är av högsta vikt att ta om hand om vindfällor av gran som fallit i stormarna. Just vindfällor är oftast de träd som granbarkborren angriper först på våren, dels då de träden redan är försvagade i och med att de fallit och dels för att de ligger längs marken så de är lätta att komma åt för baggarna. Arbetar man inte upp dessa träd så riskerar de att bli yngelplatser för barkborren som sen kan leda till betydligt större angrepp i omgivande skog.

3. Det kan vara mycket svårt att upptäcka barkborreangrepp i rätt tid innan det är för sent. Vid den första svärmningen som nu stundar i sommar är det viktigt att vara observant i er skog. Ett tips är att titta efter brunt ”borrmjöl” nere vid stammarna. Det räcker dock med en rejäl regnskur för att detta mjöl ska ”försvinna” för ögat. Titta extra noga där det varit angrepp innan, det är stor risk att barkborrarna fortsätter där de slutade sist.

4. Gamla döda träd som gett vika av barkborren gör ingen skada i skogen utan tvärtom så gör de stor nytta. I dessa gamla torra träd är redan baggarna utflugna. Gamla döda träd lämnas alltid som naturvård i skogen.

5. Kontakta alltid din lokala inköpare när du funderar på att avverka, vi kan ge er den information ni behöver så att allt blir rätt med olika sortiment samt genom att bolla tips och förslag med er så att skogen får möjlighet att må bra och så att den kan växa sig stark.

Författare: Jan-Åke Persson.
Email: jan-ake@ata.nu
Mobil: 070-33 315 92

 

Avverkning av skadad skog

 

 

 

Läs mer Inga kommentarer

Ny VD ATA Timber Eneryda

Christoffer Tagesson har utsetts till ny VD för ATA Timber Eneryda AB.

Christoffer är 29 år, sambo och har en son som är två år. Han har varit anställd i ATA Timber AB sedan 2012 och har skaffat sig en bred erfarenhet inom produktionsplanering och försäljning. Vid sidan av ansvaret för verksamheten i Eneryda är han också fortsatt en del i ATA Timbers försäljningsorganisation.

Läs mer Inga kommentarer

Kvalitetsvirke levereras till USA

Sverige är en av världens ledande exportörer av sågade trävaror, massa och papper. På bilden syns ett parti kvalitetsvirke från de småländska skogarna som ska lastas i hamnen i Karlshamn för vidare leverans mot USA. Den amerikanska marknaden är en viktig och växande slutdestination för trävaror från ATA Timbers sågverk i södra Sverige.

“Produktionen i världen av sågade barrträvaror har ökat stadigt sedan 1960-talet. Den kraftiga dippen 2009-2010 berodde på den globala ekonomiska krisen, då inte minst bostadsbyggandet minskade kraftigt. USA:s byggsektor, som är världens största förbrukare av barrträvaror, drabbades särskilt hårt. ” Källa: Skogsindustrierna.

Läs mer om skogsindustrin i världen: https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/branschstatistik/skogsindustrin-i-varlden/

Läs mer Inga kommentarer

Uppdatering: Coronaviruset

Sedan Coronavirusets snabba spridning över världen, med stora konsekvenser för samhället, har ATA Timber vidtagit en rad olika åtgärder för att garantera våra medarbetares säkerhet och hälsa.

I nuläget har verksamheten och våra anställda inte påverkats i någon större omfattning. Alla våra anställda arbetar idag som vanligt, vi har inte märkt av någon spridning av viruset bland personalen och produktionen fortlöper enligt tidigare planer.

För att begränsa Coronavirusets spridning i samhället är det viktigt att var och en ansvarar för att vidta rimliga försiktighetsåtgärder. Några av de viktigaste åtgärderna är att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket och stanna hemma vid symtom som snuva, hosta eller feber.

Vi är tillsvidare restriktiva med fysiska möten som inte är kritiska för att kunna utföra arbetet. Alla planerade besök och sammankomster av alla slag vid våra anläggningar och kontor är inte tillåtna, istället uppmanas våra anställda att använda mail eller telefon.

Deltagande i större möten, skogsdagar, utbildningar, konferenser och liknande har minimerats, även internationella affärsresor undviks. ATA Timber förlitar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar medarbetare, leverantörer och kunder att göra likadant. Mer information via länken.

 

Läs mer Inga kommentarer

Waggeryd Cell beviljas ökad produktionskapacitet

ATA Timbers massabruk Waggeryd Cell stärker sin ställning som en av världens mest effektiva massaproducenter. Hösten 2018 ansökte Waggeryd Cell om att höja kapaciteten till 225 000 års ton, vilket den 20 december 2019 beviljades av mark- och miljödomstolen i Växjö.

Ursprungligen byggdes Waggeryd Cell för en kapacitet på 60 000 års ton men efter ett omfattande investeringsprogram, som påbörjades tio år efter uppstarten, har produktionen stegvis höjts till dagens 225 000 ton. Mark- och miljödomstolen gav även Waggeryd Cell tillstånd att anlägga en ny utloppsledning för renat processavloppsvatten.

– Det har varit fantastiskt att följa Waggeryd Cells utveckling de senaste 30 åren. 2019 var ett starkt år för Waggeryd Cell med nya produktions- och leveransrekord. Genom det utökade produktions-tillståndet kan vi ytterligare optimera massabrukets förmåga att leverera en kvalitetsprodukt till våra kunder världen över, säger Tage Andersson, styrelseordförande på ATA Timber.

Det betydande investeringsprogrammet på Waggeryd Cell fortsätter. Förra året slutfördes en investering i nya ställverk, en ny peroxidtank, samt en ångåtervinning som kommer att minska utsläppen av fossila bränslen ytterligare. För att kunna producera 225 000 ton per år har ATA Timber 2019-2020 investerat totalt ca 90 miljoner kronor i en anslutning direkt till Vattenfalls högspänningslinje. Den nya transformatorstationen vid anläggningen kommer att långsiktigt garantera verksamhetens elförsörjning. Investeringen beräknas att vara klar under sommaren 2020.

Waggeryd Cell är specialiserad på tillverkning av högkvalitativ BCTMP-massa baserad på sydsvensk gran och tall. Bruket har optimerats och moderniserats för att producera BCTMP-massa och produkten används av kunder runt om i världen. Företaget har 45 anställda, vilket idag ger en produktion per anställd och år på ca 3 900 ton, som kommer att utökas genom det beviljade produktionstillståndet.

– Tydliga investeringar i produktion och miljö har möjliggjort den mycket goda tillväxt som vi har sett och potentialen för vidare utveckling är stor. Vi planerar att fortsätta detta arbete under 2020 och framåt då efterfrågan hos våra kunder är stadigt ökande, säger Tage Andersson, styrelseordförande på ATA Timber.

ATA Timber grundades 1945 och består av åtta olika företag med fyra övergripande verksamhets-områden: förädling av sågade trävaror, produktion av BCTMP-massa samt råvaruinköp och skogliga tjänster. Produktionen fördelas på sex olika sågverk och ett massabruk. Företagsgruppen är dag ett av Sveriges ledande skogsindustribolag med verksamhet i södra Sverige.

För mer information kontakta: Claes Svensson, VD på ATA Timber.

M: 070-348 93 57. E: claes@ata.nu. ATA Timbers hemsida: www.ata.nu.

Läs mer:

ATL: “Waggeryd Cell får öka”

Papper & Massa: “Waggeryd Cell beviljas ökad produktionskapacitet”

Process Nordic: “Massabruket höjer takten”

Skog Supply: “Waggeryd Cell beviljas ökad produktionskapacitet”

 

Läs mer Inga kommentarer

ATA Värendskog lanserar ny hemsida

ATA Värendskog är ett traditionsrikt skogsinköpsbolag i Småland och är sedan 2011 en del av familjekoncernen ATA Timber, en sågverks-och massaindustri i södra Sverige.

Värendskog AB grundades 1991 av Bengt-Åke Johnsson och har en tydlig och väletablerad närvaro i regionen med huvudkontor i Lenhovda. 2016 expanderade verksamheten på det småländska höglandet med ett nytt kontor i Ramkvilla. Under 2019 nylanserades Värendskog AB som ATA Värendskog för att tydliggöra kopplingen till ATA Timber.

ATA Värendskog köper skogsråvara och erbjuder ett komplett utbud av skogliga tjänster och rådgivning för skogsägare. ATA Värendskog har sex anställda och ytterligare ca 30 indirekt sysselsatta, däribland heltidsanknutna maskinentreprenörer

Besök den nya hemsidan: www.varendskog.se

Läs mer Inga kommentarer

Nyhetsbrev december 2019

Under 2019 har den globala tillväxten fortsatt att mattas av, vilket till viss del kan förklaras av den starka ekonomiska utvecklingen som har skett åren innan. Men den nuvarande utmattningen förstärks av pågående handelskonflikter och geopolitiska risker som har en dämpande effekt.

2019 har också inneburit kraftiga sänkningar av priset på både sågade trävaror och pappersmassa. Däremot verkar det som att priserna för både trävaror och massa är på väg att plana ut och vända. Skogsindustrin i södra Sverige har även påverkats av de förödande granbarkborreangreppen i Centraleuropa vilket har lett till ett ökat utbud som pressat priserna på sågade trävaror.

ATA Timber ser ändå med viss optimism på 2020 då vi uppfattar det som att marknaden för både trävaror och massa kommer stärkas på nyckelmarknaderna för koncernen. Svenska trävaror är hållbara i grunden och bidrar positivt till omställningen mot ett biobaserat samhälle då klimatnyttan är betydligt större gentemot konkurrerande material.

Exempelvis går det att halvera koldioxidutsläppen genom att bygga med trä istället för betong. Samtidigt säkerställer det svenska skogsbruket att koldioxid fortsätter att bindas i den svenska skogen genom omsorgsfull plantering och föryngring. ATA Timber svarar för plantering av runt 3 miljoner plantor årligen för att garantera en god tillväxt i skogen.

Bokslutsåret 2018/2019 (180501-190430) var ett bra år för ATA koncernen. Totalt ökade omsättningen med nästan 20 procent gentemot föregående bokslutsår med en fortsatt tillfredsställande rörelsemarginal. Integration av sågverken i Rörvik och Sandsjöfors har gett goda resultat samtidigt som massaproducenten Waggeryd Cell stärker sin ställning som ett av världens mest effektiva massabruk och har under året ansökt om att höja kapaciteten till 225 000 årston.

Ett investeringsprogram fokuserat mot ATA Timbers industrier innebär att vi under 2020 kommer öka vår vidareförädling för att kunna erbjuda ännu mer kundanpassade produkter. Utöver detta planeras en vidareutveckling av nuvarande organisation för att förstärka viktiga funktioner inom företagen för att kunna garantera en fortsatt positiv tillväxt.

ATA Timbers förväntningar på marknaden för 2020 präglas av tillförsikt med viss optimism. Storbritanniens sittande regering fick egen majoritet efter nyvalet den 12 december vilket bör betyda att sannolikheten för ett ordnat utträde ur EU har ökat. Kina och USA har närmat sig varandra något efter att ett mindre handelsavtal har upprättats. Just Storbritannien och USA är viktiga marknader för ATA Timber.

Utsikterna på de för Sverige viktiga marknaderna i Nordafrika och Mellanöstern ser dock fortfarande dystra ut och förväntningarna på drastiska förändringar av marknadsläget där verkar långt bort. Den svenska och europeiska marknaden ser fortsatt stabila ut och ATA förväntas bibehålla eller öka sin marknadsandel på dessa marknader under 2020.

ATA Timber är köpare till slutavverkningar – gallringar – timmer – klentimmer – kubb och massaved. Allt, som vanligt, till goda och konkurrenskraftiga priser. Målsättningen är att alltid vara bäst på sista raden och att fortsätta vara det lokala valet för skogsägare som söker en långsiktig partner för förvaltning och utveckling av sin skogsfastighet.

Vi önskar alla medarbetare, samarbetspartners och kunder en God Jul och ett Gott Nytt År!

Läs mer Inga kommentarer