Tack till alla som besökte ATA Timber på jaktstigen i Liatorp

Annandag påsk arrangerade Liatorps Jaktskytteklubb en jaktstig i Liatorp, inte långt ifrån ATA Timber Eneryda. Över 300 personer deltog, med besökare från Trelleborg till Sävsjö.

ATA Timber sponsrade aktiviteten och var på plats för att prata om fördelar med klentimmer istället för massaved och hur skogsägaren får ett bra skogsnetto i sin avverkning. Vi tackar för möjligheten att träffa så många trevlig besökare!

 

För frågor, vänligen kontakta Magnus Svensson.

Mobil: 070-3336106

Email: magnus.svensson@ata.nu

Läs mer Inga kommentarer

ATA Timber ökar sina volymer till USA

Den amerikanska marknaden för sågade trävaror har utvecklats mycket positivt den senaste tiden. Detta beror på ett flertal anledningar och vi noterar bland annat att byggnationen av bostadshus har fördubblats sedan finanskrisen och att USA genomför en betydande satsning på infrastruktur.

I kombination med minskad import av kanadensiska träråvaror är läget gynnsamt för svenska företag och producenter. Under 2018 beräknar vi att leverera ca 75.000 m3 till USA. Marknaden för våra produkter är för närvarande mycket stark och efterfrågan är stor. Vårt lager i Port Canaveral i Florida har en bra belägenhet med fina förutsättningar både vad gäller logistik och lagerhållning/lastning.

Våra kunder är främst grossister som är återförsäljare till slutkund. Dimensionerna som säljs är 38 x 89 och 38 x 140 i olika längder och kvalitéer. Vi räknar med att marknaden i USA kommer förbli stark även under 2019. Kontakta Roger Tagesson för mer information.

 

 

Läs mer Inga kommentarer

Föryngring – i omloppstidens början

Efter en något försenad vår är så planteringssäsongen igång. Markberedarna går för högtryck och plantörerna jobbar för fullt ute på våra hyggen. Under tiden från att tjälen har gått ur jorden och fram till midsommar blir den absolut största delen av ytan som avverkas under ett år föryngrad med ny skog.

En väl utförd föryngring är en väldigt viktig faktor i skapandet av nya, värdefulla skogar. Eftersom det är nu vi lägger grunden för det som ska skördas om kanske 80 år är det av största betydelse att det blir rätt från början.

I samband med planeringen av en slutavverkning bör också beslut tas om hur den nya skogen ska anläggas. Exempel på saker att ta ställning till före avverkning är: föryngringsmetod, uttag av grot, markberedning, skyddsdikning, trädslag, planttyp etc. ATA-gruppen ombesörjer alla åtgärder som kan bli aktuella efter en utförd avverkning.

Ett gott råd är att beställa de tjänster du behöver ha hjälp med i god tid, gärna redan när du tecknar avverkningskontrakt. På så sätt kan åtgärderna planeras in och utföras på ett rationellt sätt i rätt tid.

Plantering som föregåtts av markberedning är den vanligaste metoden att få upp ny skog. Ca 80 % av den slutavverkade arealen inom ATA-gruppens verksamhetsområde planteras och på merparten av ytan utförs någon form av markberedning. Gran är det dominerande trädslaget. En viss andel tall planteras men en vanligare metod för just tall är genom naturlig föryngring med fröträd.

Nysatt planta på markberett hygge.

Markberedning utförs för att skapa en bra miljö för plantan under de första, viktiga åren med frilagd jord, mycket ljus och lite konkurrerande vegetation. Det blir även en bra grobädd för fröna vid naturlig föryngring. Ibland kan låglänta partier på nyupptagna hyggen bli tillfälligt försumpade. Då kan det vara aktuellt med skyddsdikning. Det innebär att grunda diken grävs i syfte att leda bort ytvatten. Skyddsdikning är en åtgärd som skall anmälas till Skogsstyrelsen innan den utförs.

När det gäller plantor finns det i huvudsak tre olika typer på marknaden att välja på, Täckrot, Barrot och Pluggplantor, som är ett mellanting av de två första. Sedan finns det olika varianter av dessa avseende trädslag, storlek, härkomst, behandling mot snytbagge mm. Var och en har sina för- och nackdelar och passar olika bra på olika marker. Generellt kan sägas att en större planta bättre står emot konkurrens från annan vegetation samt för skadeinsekter. Däremot är en stor planta mer arbetskrävande att sätta samt känsligare för torka.

Täckrotsplanta och Barrotsplanta.

Tveka inte att rådfråga din ATA-inköpare om vad som är lämpligast på just din mark.

Läs mer Inga kommentarer

Gallring – en investering för framtiden

Idag är vi ute hos en av våra entreprenörer, som är i full färd med att gallra på en fastighet intill väg 25 mellan Ryssby och Sjöatorp. Med 17 års erfarenhet av skogsbruk i bagaget, så är Fredrik Johnsson en av många erfarna och duktiga entreprenörer som kör åt oss på ATA Timber. Fredrik kör en Rottne H11 och är anställd på Hovmantorps Skogstransporter.

Fredrik som även kör klenare slutavverkning med sin skördare tycker att gallring är roligast då det är en större utmaning, han tycker även att det är roligt att se det färdiga resultatet. Vid frågan om det finns något som markägaren kan tänka på inför gallring blir svaret att röja. För att få ett bra netto och grova och jämna träd i första gallringen så är det viktigt att både vara noggrann med att röja sin ungskog, men även att underröja beståndet något år innan gallringen skall utföras. Eftersom markägaren i regel känner till förhållandena bäst så är det värdefullt om han eller hon planerat lämpliga basvägar och upplagsplats för virket.


Att gallra sin skog i rätt tid är mycket viktigt för ett bestånds fortsatta utveckling säger Daniel Karlsson, som är en av ATA-gruppens inköpare. ATA Timber erbjuder därför gröna skogsbruksplaner där det framgår vilka åtgärder som behöver göras i respektive bestånd. Med skogsbruksplanen som underlag och tillsammans med rådgivningen från våra inköpare kan utförandet av gallringen genomföras vid rätt tidpunkt.

Att gallra sin skog har många fördelar. Genom att aktivt gallra bort kvalitetsmässigt dåliga träd så fördelas tillväxten på färre och bättre individer. Detta medför i sin tur minskad konkurrens vilket bidrar till grövre träd som både ger mer sågtimmer och lägre avverkningskostnader. Även om träden blir mer känsliga för vind och snöbrott precis i början efter en gallring, så får de på sikt större möjlighet att stå emot just dessa faror.

Anledningen beror på att de sparade träden får mer plats att breda ut sina rotsystem och kronor, som då blir kraftigare och stabilare jämfört med innan. Vid framförallt röjningen och förstagallringen läggs grunden för beståndet genom att satsa på rätt trädslag på den aktuella ståndorten. Ett gallrat bestånd släpper även ner mer ljus till marken vilket är positivt för näringsomsättningen hos både insekter och markflora.

ATA-gruppen utför kvalitetsinriktade gallringar där träd med bäst förutsättningar gynnas, för att åstadkomma en hög virkeskvalité och en hög virkesproduktion i bestånden.  Det finns tre sorters typer av gallring. Den vanligaste gallringsformen är låggallring vilket innebär att de klenaste träden avverkas. Vid en likformig gallring avverkas träd i alla diameterklasser med hänsyn till kvalitet. Höggallring som är den billigaste gallringsformen innebär att de grövsta träden tas bort. Läs mer om varför du ska välja att arbeta med ATA-gruppen.

Vidare framhåller också Daniel att det vid gallringen tas hänsyn till möjliga natur- och kulturvärden. Genom att friställa befintliga eller framtida naturvårdsträd gynnas både mossor och olika typer av insekter och fåglar. Det är också lämpligt att placera ut högstubbar i beståndet som på sikt kan bli bo- och födoplatser. Forn- och kulturlämningar som tex odlingsrösen, torpargrunder och kolbottnar kan ofta vara mycket svåra att se, men genom att hugga kulturstubbar intill lämningarna uppmärksammas de skyddsvärda objekten och risken minimeras att få dem förstörda vid framtida åtgärder.

Att gallra sin skog är att investera för framtiden då det höjer både rekreationsvärdet och det ekonomiska värdet i det aktuella beståndet samt för fastigheten som helhet avslutar Daniel Karlsson.

 

Från vänster; Fredrik Johnsson, Kjell Carlen, Hannes Östergren & Daniel Karlsson.

 

Kontakta ATA-gruppens skogsinköpare!

Läs mer Inga kommentarer

ATA-gruppens nyhetsbrev december 2017

Världsekonomin växer och trävarukonjunkturen fortsätter att stärkas. Optimism präglar den globala ekonomiska utvecklingen och ATA-gruppen är hoppfulla inför 2018. Nu börjar 2017 gå mot sitt slut och för företagen i gruppen har utvecklingen under året varit positiv. Marknaden har under 2017 varit generellt tillfredställande, men det finns potential för tillväxt och förbättring.

Under de senaste månaderna har vi upplevt en högre marknadsefterfrågan som ser ut att leda till höjda priser för ATA-gruppens produkter 2018. Den främsta anledning till den utveckling som just nu sker är de ökade volymer av sågade trävaror som levereras till Kina och USA.

Företagen har producerat förfullt under 2017 men trots det ser vi fortfarande att det finns en potential för försäljningspriserna att öka – inte minst för att säkerställa en långsiktigt stabil lönsamhetsnivå, vilken är nödvändig för att bibehålla konkurrenskraft.

Hösten 2016 startades verksamheten återigen på sågverket i Rörvik (ATA Timber R-vik) och det är glädjande att se att företaget alla redan nu visar ett positivt resultat. I Rörvik sågas normaltimmer av gran och fur. Anläggningen är modern och bland annat mäts stocken i en 3D-mätram för att optimera rundvridning och sågutbyte.

I november påbörjades produktion av konstruktionsvirke (med 2,5 m kubb som råvara) vid sågverket i Sandsjöfors, som efter betydande investeringar, är välrustat för att möta den ökande efterfrågan. Detta är ett sortiment vilket ATA-gruppen tidigare har saknat och som är ett bra komplement till gruppens nuvarande produktsortiment.

ATA-gruppen har stärkt sin position i den sydsvenska sågverksindustrin genom förvärvet av de tidigare Rörvik ägda sågverken, med goda synergieffekter till ATAs befintliga industrier. Vi fortsätter att expandera och söker bland annat skogsinköpare till skogsserviceföretaget Värendskog.

Konjunkturen för massa är god och utvecklas stabilt. Waggeryd Cell har under året både nått nya produktions-och leveransrekord. Massaindustrin i Vaggeryd är idag en branschens mest effektiva industrier och de investeringar som har gjorts under de senaste åren innebär att verksamheten idag är konkurrenskraftig med en stark position på marknaden. Därtill är Waggeryd Cell en ledande aktör inom hållbarhet då betydande satsningar har gjort för att säkerställa en miljöeffektiv och rationell verksamhet.

ATA-gruppen är köpare till slutavverkningar – gallringar – timmer – klentimmer – kubb och massaved. Allt, som vanligt, till bra priser. ATA-gruppens mål är alltid att vara bäst på sista raden.

Kontakta någon av våra skogsinköpare så berättar de mer.

Till slut vill vi önska er alla medarbetare, samarbetspartners och kunder , en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Läs mer Inga kommentarer

Uppstart av produktion i Sandsjöfors

Tidigare i november invigdes ATA-gruppens nya såglinje i världsklass vid den anrika anläggningen Sandsjöfors, beläget mellan Sävsjö och Nässjö på det småländska höglandet. ATA Timber R-vik AB (Sandsjöfors) är en helt nybyggd och modern sågverksanläggning. Årlig produktion i Sandsjöfors kommer att uppgå till 100 000 m3 sågade trävaror.

Råvaran kommer utgöras av 2,5 m klenkubb. Klenkubben dimensionssorteras i en nybyggd timmersortering, levererad av Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB. Såglinjen är nybyggd och består av Hedlunds timmerinmatning, Valon Kone barkmaskin, Veisto sågmaskin och avslutningsvis paketläggare med utrustning från C.Gunnarssons Verkstads AB. Efter paketläggning, torkas virket för att därefter justeras och förädlas i det moderna hyvleriet.

Investeringen i det nya sågverket i Sandsjöfors går helt i linje med ATA-gruppens strategi, konstaterar Claes Svensson, VD för ATA Timber och ATA Timber R-vik. Vi ser tydliga synergieffekter för ATA-gruppens olika verksamhetsgrenar; det geografiska läget är förstklassigt och då massafabriken Waggeryd Cell, i närliggande Vaggeryd, utvecklas och växlar upp produktionen behövs ökad råvarutillförsel, säger Claes Svensson.

För ytterligare information  kontakta:
Claes Svensson, VD
Tfn 070-3489357

Göran Swärdh, Teknisk chef
Tfn 070-6836150

Den färdigsågade varan paketeras för torkning i två separata paketläggare byggda av CGV i Vislanda.

 

I bakgrunden syns barkmaskinen från Valon Kone och i förgrunden sågen från Veisto.

 

Påfyllning av kubb på sågintaget.

Läs mer Inga kommentarer

Tack till alla som besökte oss på Elmia Wood 2017!

ATA-gruppen  fick många tillfällen att presentera sin omfattande verksamhet på årets ELMIA utställning. I ATA’s monter fick besökarna information om de olika sågverksanläggningarna samt ta del av exempel på produkter som framställs där. Vidare hade Waggeryd Cell en avdelning där styrningen av produktionsprocessen visades på storbildsskärmar.

ATA’s skogsinköpare fick också många tillfällen att möta skogsägare och leverantörer för att diskutera aktuella frågor. Vi tackar alla besökare för visat intresse och givande möten samt riktar ett speciellt tack till Ryssby gymnasiet som svarade för servering och försäljning av lokalproducerad korv med råvaror från de småländska skogarna.

 

Läs mer Inga kommentarer

Rekordår för Waggeryd Cell!

Räkenskapsåret maj 2016 till april 2017 resulterade i ett nytt produktions- och leveransrekord på ATA-gruppens massaindustri Waggeryd Cell. Årets produktion på 161 507 ton är ett nytt rekord med 15 470 ton och en leveransvolym på 160 313 ton gav ett nytt årsrekord med 12 475 ton.

Tack vare våra investeringar i den senaste mättekniken levererar vi nu den renaste, högbulkiga BCTMP, med utmärkta styrkeegenskaper, som finns på marknaden. Det fortsatt intensiva arbetet med förbyggande underhåll ledde till att 2016 innebar den hittills bästa tillgängligheten i Waggeryd Cells historia. Året medförde att vi genom fortsatta investeringar, för att bygga bort flaskhalsar i produktionskedjan, uppnådde vår hittills högsta genomsnittliga produktionstakt.

Läs mer Inga kommentarer

Träffa ATA-gruppen på Elmia Wood 7-10 juni

ATA-gruppen besöker Elmia Wood för att möta våra trogna skogsleverantörer och även för att träffa nya. På mässan deltar framförallt ATA-gruppens skogsinköpare men även representanter från massafabriken Waggeryd Cell och stora delar av ledningen.

På Elmia Wood kommer ATA-gruppen prata om hur du som skogsägare kan bruka skogen på ett hållbart sätt och samtidigt vara bäst på sista raden. Vi kommer även berätta om hur massafabriken i Vaggeryd fungerar och hur förädlingsprocessen ser ut, från stock till planka och slutligen, från flis till massa.

Läs mer Inga kommentarer